Съгласие за обработка на лични данни и бисквитки

Информация за посетителите на нашия уебсайт, интересуващите се от нашите стоки и услуги и за нашите договорни партньори

Какви данни обработваме за вас?

Сен-Гобен България“ ЕООД, ЕИК 131234803, седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Император Константин Велики“ № 13, тел.:+359 2 400 37 00 е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и поддържа електронна клиентска база данни, съдържаща данни за контакт и връзки към нашите клиенти или потенциални клиенти и техните лица за контакт.

В същото време ние използваме уеб формуляр за поддържане на база данни от хора, интересуващи се от информация за продукти и новости в строителния бранш, които се интересуват от редовно изпращане на рекламни съобщения на посочените от заинтересованата страна контакти (e-mail адрес). чрез уебсайтовете https://saint-gobain.bg, https://www.rigips.bg, https://www.isover.bghttps://www.bg.weber


Кои категории лични данни обработваме и откъде идват? 

Ние обработваме следните категории лични данни: 

  • Информация за контакт с нашите клиенти или потенциални клиенти и техните лица за контакт (име и фамилия, адрес и телефонен номер, номер на мобилен телефон, номер на факс и имейл адрес); 
  • Друга информация, необходима за изпълнение на договорни отношения или проекта с нашите клиенти и партньори за дистрибуция (като данни за плащане, данни за поръчки и др.); 
  • Друга информация, необходима за изпълнение на изискванията на нашите клиенти или потенциални клиенти, включително уникалната идентификация на лицето за контакт в нашите системи. 

Ние събираме личните данни на нашите клиенти или потенциални клиенти директно от въпросните лица при осъществяване на договорни отношения или при заявка на нашите услуги. В допълнение, ние обработваме лична информация, която сме получили надлежно от публични източници.

За какви цели и на какво правно основание се обработват данните? 

Ние обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и Закон № 110/2019 Coll. относно обработката на лични данни, както е изменен (наричан по-долу „приложими правни разпоредби“). 

Обработването на лични данни служи за следните цели: 

  • Комуникация с нашите клиенти и потенциални клиенти относно продукти, услуги и проекти (като редовно разпространение на информация и бюлетини) или организиране на продуктово обучение; 
  • Изпълнение на заявки на наши клиенти, потенциални клиенти или други заинтересовани страни; 
  • Планиране, изпълнение или управление на нашите (договорни) отношения с клиенти, напр. с цел обработка на поръчки, счетоводство, извършване на доставки и организиране на транспорт; 
  • Изпращане на новини за нашите продукти и услуги, провеждане на клиентски проучвания, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии, конкурси или подобни действия или събития; 
  • Поддържане и защита на сигурността и безопасността на нашите продукти и услуги и сигурността и функционалността на нашия уебсайт; откриване и предотвратяване на рискове за сигурността, измамни дейности или други престъпни или вредни действия; 
  • Съответствие със законовите изисквания (напр. спазване на задълженията за съхранение на данъчни и бизнес документи; предотвратяване на пране на пари или икономически престъпления); 
  • Разрешаване на спорове и съдебни дела, доказване и упражняване на правни искове или защита срещу тях, водене и защита срещу правни спорове, изпълнение на съществуващи договори. 

За постигането на тези цели е необходимо да се обработват горните категории лични данни.
 
Освен ако изрично не е посочено друго, правното основание за обработка е член 6, параграф 1, букви (b) и (f) от GDPR (изпълнение на договорни задължения или легитимен интерес). Данните в базата данни на лицата, които се интересуват от изпращане на бизнес съобщения, се обработват на основание член 6, параграф 1, буква (a) от GDPR (съгласие на субекта на данни).


С кого споделяме вашите данни или на кого ги предаваме?

В рамките на нашата компания само лица и организации, които се нуждаят от личните данни на нашите лица за контакт, за да изпълнят горепосочените цели, ще получат достъп до тези данни. 

В рамките на нашата група от компании Saint-Gobain личните данни на нашите лица за контакт се предоставят на определени компании в рамките на групата, ако тези компании изпълняват централно ключови задачи за филиали в групата от компании или изпълняват функции между компании въз основа на организационната структура или ако е необходимо за изпълнение на горните цели.

Личните данни се обработват в ЕС с цел архивиране и архивиране на данни и осигуряване на функционалността и иновативността на ИКТ системата, използвана в концерна. 

В ограничена степен можем да споделяме обработени лични данни с обработващи, които предоставят определени дейности за нас, като изпращане на пощенски пратки, изпращане на оферти за масова поща и други бизнес комуникации, включително оферти, изпратени по електронна поща и др., с цел изпращане на поръчки и само доколкото е необходимо и за необходимото време. Може също така да прехвърлим лични данни на надзорни органи, съдилища или адвокатски кантори, ако това е необходимо, за да се гарантира спазването на приложимите закони или за упражняване, упражняване или защита на законни права, ако това е разрешено от закона. 

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

Договорни партньори и потенциални договорни партньори:

Ние съхраняваме данните на договорните партньори в клиентската база данни за целия срок на договорните отношения, за да можем да изпълним договора и произтичащите от него договорни задължения и да упражним произтичащите от него права. За целите на архивиране на поръчки (и всички искове, които могат да произтичат от договора дори след неговото прекратяване), ние съхраняваме данните поне още 3 години след прекратяване на договорните отношения, освен ако законови разпоредби или наш легитимен интерес изискват по-дълго съхранение период в даден конкретен случай. Ние съхраняваме данните на заинтересованите от нашите услуги за период от време, достатъчен за обработка на дадената заявка и последващо евентуално сключване на договорни отношения.

Тези, които се интересуват от изпращане на бизнес съобщения

Съхраняваме данните в базата данни на лицата, заинтересовани от изпращане на бизнес съобщения, до оттегляне на съгласието или до изтичане на срока, за който е дадено съгласието. Във всяко търговско съобщение лицето, което се интересува от търговска комуникация, има право да откаже по-нататъшното изпращане на търговски съобщения, безплатно (като кликне върху съответния линк). Ако сте регистрирани в тази база данни и се интересувате да бъдете изтрити от тази база данни, свържете се с нашия служител на телефон +359 2 400 37 00.


Какви са правата на физическите лица при обработване на личните им данни?

Физическо лице, което е субект на данните, които обработваме, има право на достъп, коригиране или изтриване на личните данни, които Saint-Gobain обработва за него или нея, и ограничаване на тяхното обработване. Вие също имате право да възразите срещу обработването на лични данни, право на преносимост на данните до степента, определена от приложимите правни разпоредби, както и правото да подадете жалба до Службата за защита на личните данни, в случай че правата ви произтичат от са нарушени приложимите правни разпоредби. При въпроси или искане за разяснение относно защитата на личните данни, свържете се с нашия служител на телефон +359 2 400 37 00.

При въпроси или искане за разяснение относно защитата на личните данни, свържете се с нашия служител на телефон +359 2 400 37 00.