Multi Comfort - наблюдавани стойности и параметри

Multicomfort

 

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТА

1. Умерен разход на топлина за отопление

Консумацията на полезна енергия в ЕС [kWh/m2/година] изразява годишното количество енергия за отопление. Това е енергията, необходима на сградата, като се вземат предвид всички топлинни загуби. Енергийната потребност на сградата се определя според специфична

2. Коефициент на топлопреминаване

Коефициентът на топлопреминаване U [W/m2K] се използва за изчисляване на количеството топлина, което излиза през конструкцията. Коефициентът на топлопреминаване за външни конструкции се изчислява съгласно БДС EN ISO 13789:2018

3. Термични мостове

Термомостът е част от строителната конструкция със значително по-ниско термично съпротивление. Проявява се в по-висока температура на фасадата и по-ниска повърхностна температура във вътрешността.

4. Херметичност на сградата

Измерването на въздухопропускливостта на сградата „тест на вентилационната врата“ се извършва съгласно техническия стандарт БДС EN ISO 13789:2003. Измерването на въздушния поток се извършва, когато има свръхналягане или понижено налягане.

5. Предотвратяване на прегряване на сгради

Анализ на свойствата на сградата в съответствие с техническите стандарти, чиято цел е да се предотврати повишаването на температурата до повече от 25 °C през лятото.

6. Акустична изолация

Изискванията, които се прилагат към изолационните свойства на периметърните разделителни конструкции и нивото на звуково налягане в дадените пространства са посочени в стандарт БДС EN ISO 11654:2021 Акустика. Звукопоглъщатели за използване в сгради. Оценка на звукопоглъщането.

7. Акустична изолация на тавани/шум от стъпки

Звукоизолацията от крак изразява способността на строителни елементи или части от сгради да ограничават предаването на шум от крак между помещенията. Колкото по-ниска е стойността на показателите L'n, w, толкова по-висока е акустичната изолация на шума

8. Фактор дневна светлина

Изчислението изразява процента от годишното работно време, през което естествената дневна светлина отговаря на изискванията за интензитет на осветление на избраното помещение.

9. Вентилация - въздухообмен

Той изразява обемния поток на вентилиран въздух за всеки човек в сградата.

10. Относителна влажност на въздуха

Той описва нивото на насищане на въздуха с водни пари. Относителната влажност също зависи от температурата, така че нейната стойност винаги е свързана с дадената температура.

11. Съдържание на CO 2 във въздуха

Концентрацията на въглероден диоксид в затворено помещение може да бъде няколко пъти по-висока, отколкото на открито. Във въздуха на открито тя варира около 300-350 ppm, в градовете и индустриалните зони около 1500 ppm.

12. Съдържание на ЛОС съединения във въздуха

Летливи органични съединения (ЛОС) – група органични съединения, замърсяващи околната среда.